Info Tea Tree Oil

100% Australian Tea Tree Oil – spades ut med andra oljor.

Före användning måste Tea Tree Oil blandas ut enligt instruktionerna nedan.
Den bör inte användas på barn under tre år.

VIKTIGT:Tea Tree Oil och blandningar innehållande Tea Tree Oil kan orsaka allergiska reaktioner. Följande åtgärder bör utföras för att reducera risken för allergiska reaktioner:

Utspädd Tea Tree Oil bör bara användas externt – på huden – och ska inte sväljas. Håll borta från lågor och gnistor.

Använd inte Tea Tree Oil – i både ren och utspädd form – på utslag, irriterad/skadad hud, eller områden runt läpparna och ögonen. Använd inte Tea Tree Oil om du är allergisk mot linalol eller limonen. Testa om du är allergisk före bruk.

Förvara utom räckhåll för barn.

Blandningsinstruktioner: Spä ut 100% Tea Tree Oil med andra oljor i en 1:100 ratio före applicering på huden.
Använd en färsk, oöppnad, ätbar vegetabilisk olja till utspädningen.

1 droppe för 10 ml vegetabilisk olja
3 droppar för 20 ml vegetabilisk olja
6 droppar för 40 ml vegetabilisk olja
9 droppar för 60 ml vegetabilisk olja

Tea Tree Oil kan förvaras i upp till sex månader efter utblandning. Förvara det i en glas- eller stålbehållare på en mörk och sval plats. Notera! Tea Tree Oil upplöser vissa typer av plast. Låt aldrig produkten eller blandningen komma i kontakt med plastmaterial.

Allergitest: Testa på ren, torr hud genom att ta två droppar Tea Tree Oil på en bomullstuss och applicera på din underarm. När produkten har torkat återupprepar du testet på samma område. Om en reaktion uppstår inom 48 timmar – tvätta genast området grundligt med vatten och använd inte produkten. Testets resultat är ingen garanti för att en allergisk reaktion inte kommer uppstå i framtiden. Kontakta din läkare om du känner dig osäker.

Varningar berörande outspädd Tea Tree Oil: Outspädd Tea Tree Oil är skadlig om den sväljs. Produkten kan vara livshotande om den kommer in i andningsvägarna. Outspädd Tea Tree Oil orsakar hudirritation och kan orsaka en allergisk hudreaktion. Förhindra kontakt med ögonen då detta resulterar i allvarlig ögonirritation. Både ångorna från Tea Tree Oil och själva vätskan är brandfarliga. Häll inte ner outspädd Tea Tree Oil i avloppet.

Första hjälpen åtgärder:

Om du känner dig osäker eller om symptomen inte försvinner, uppsök medicinsk rådgivning.
Vid oralt intag: Ring en läkare eller Giftinformationscentralen.
Vid kontakt med ögonen: Ta ut kontaktlinser. Skölj med vatten i minst 15 minuter.
Vid hudkontakt med outspädd olja: Tvätta huden grundligt med ljummet vatten.

Reaktioner under användning: Om det kliar eller om ett utslag formar sig på huden, ska du omedelbart tvätta bort oljan grundligt med vatten och upphöra användning då detta kan vara en indikator på en allvarligare allergisk reaktion. Rådfråga en läkare innan du använder oljan igen. Om du upplever ett snabbt spridande utslag, yrsel, andnöd eller svullen hud, tvätta omedelbart med ljummet vatten och uppsök akut medicinsk vård. Rådfråga en läkare om du upplever kliande, utslag, svullen hud eller brännande sår efter bruk. Kontakta därefter Australian Bodycare.